ÖRVÉNYES

EFOP-1.5.2-16-2017-00001


Főoldal Hirek Sajtó Galéria EFOP-1.5.2 projekt eseményei


EFOP 1.5.2-16-2017-00001. Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben Tihany térségben

Kedvezményezett Neve: Tihany Község Önkormányzata

Projekt azonosító száma: EFOP 1.5.2-16-2017-00001

A szerződött támogatás összege: 249 598 557 azaz kétszáznegyvenkilencmillió ötszázkilencvennyolcezer ötszázötvenhét forint

A támogatás mértéke: 100 %-os vissza nem térítendő európai uniós támogatás

A Projekt megvalósításának ideje: 2018.01.01-2020.01.01.

A projekt tartalmának bővebb bemutatása

A Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki a közszolgáltatások minőségi fejlesztését és hozzáférhetőségének javítását. A cél elérését a Kormány a települési önkormányzatok, és a települési önkormányzatok többségi tulajdonában álló nonprofit szervezetek, valamint többségi települési önkormányzati befolyással bíró nonprofit szervezetek, a civil szervezetek, a nonprofit szervezetek és a közfinanszírozott egészségügyi és szociális szolgáltatók együttműködésével tervezi megvalósítani.

A konzorciumunk ennek az átfogó stratégiai célnak az elérése érdekében alakult meg, és ennek megfelelően bonyolítottuk le a tervezési időszakban a projektünk igényfelmérését, piaci elemzését, célcsoport meghatározását és a megvalósítandó (és elszámolható) tevékenységeket.

A konzorciumi tagok:

– Tihany Község Önkormányzata
– Csopak Község Önkormányzata
– Balatonakali Község Önkormányzata
– Aszófő Település Önkormányzata
– Balatonudvari Község Önkormányzata
– Örvényes Község Önkormányzata.
– Magyar Innováció és Hatékonyság Nonprofit Kft.

A konzorciumi együttműködés keretében vállaljuk, hogy a projektjük megvalósításával hozzájárulunk:

– a területi különbségek csökkentéséhez a humán közszolgáltatások tekintetében,
– a társadalmi felzárkózás folyamatához, a minőségi közszolgáltatásokhoz való hozzáférés javításával,
– a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok felzárkózásához,
– a hátrányos helyzetű csoportok foglalkoztathatóságának javításával munkaerő-piaci helyzetük erősítéséhez,
– az egyes közszolgáltatások minőségének és hatékonyságának fejlesztéséhez,
– ágazatközi együttműködések, integrált megoldások kialakításához,
– az országosan homogén szolgáltatások differenciálásához,
– a kapott támogatáson felül jelentkező esetleges többletköltséget önerőből finanszírozzuk.

A projekt megvalósításának megyei térsége Veszprém megye. A projektelemek fizikai megvalósítása a konzorciumot alkotó településeken történnek meg.

A támogatással érintett megye fejlettsége az egy főre jutó bruttó hazai termék alapján (ezer Ft, 2015. évi KSH adatok alapján): 2 513 ezer Ft.

A projektet indukáló probléma:

A térségre jellemző hogy kiugróan nagy a területi különbség a képzett munkaerő rendelkezésre állása, a foglalkoztatottság és munkanélküliség mértéke esetében. A településeken észlelhető a gazdasági, szociális, infrastrukturális hátrányok, melyek együttesen korlátozzák az ott lakók életesélyeit. A regionális különbségek kedvezőtlen hatásai észlelhetők a településeken. A településeken az egészségügyi, oktatási, szociális intézményi ellátottság, infrastruktúra, helyi gazdasági aktivitás és közigazgatási hozzáférés akadályozott, rossz helyzetű.

A problémákból kiindulva szükség van az alapvető humán közszolgáltatások kapacitásának és szolgáltatáspalettájának fejlesztésére, a szakemberek kompetencia-fejlesztésére, a közszolgáltatásokhoz való hozzáférés fejlesztésére.

A projekt célrendszere:

A projektünk általános célja kapcsolódik az EFOP 1. prioritáshoz célkitűzéseihez, és a projektünk olyan tevékenységeket tartalmaz, amely a települési helyi esélyegyenlőségi programokban (HEP) tervezett intézkedéseket, az esélyegyenlőségi célcsoportok helyzetének javítása érdekében tervezett intézkedések megvalósítását támogatja.

A projekt kiemelt célja a kulturális- és társadalmi tőke, továbbá az egyéni és közösségi cselekvőképesség fejlesztése, amelynek eredményeként az egyes térségekben, településeken, településrészeken élők fel- és megismerik településük emberi, szellemi, tárgyi, környezeti értékeit, tudatosulnak bennük saját személyes és szűkebb közösségük emberi, tudás- és képességbéli értékei és alkalmassá válnak a környezetükben és önmagunkban rejlő erőforrások fejlesztési, fejlődési célú tudatos alkalmazására. A területileg differenciált, komplex humán közszolgáltatás-fejlesztés révén a beavatkozások hozzájárulnak a szolgáltatáshiányos térségek számának csökkentéséhez, a valós helyi problémákra reagálva, célzott szolgáltatási eszközök bevezetése útján adnak választ a területi kapacitáshiányokból adódó problémákra. A területi egyenlőtlenségek csökkentésére, ily módon a társadalmi felzárkózás feltételeinek javítására irányuló eszközök, ezen eszközök adott területi problémákhoz igazodó, megfelelő kombinációja, a különböző területi kiegyenlítést szolgáló intézkedések összehangolása segítségével járul hozzá az adott területeken az elmaradott és szolgáltatáshiányos területek felzárkóztatásához. A beavatkozások építenek az ágazati programok már megvalósult, és várható eredményeire, összhangban állnak az egyes terület- és településfejlesztési programokkal, és kapcsolódnak az infrastrukturális fejlesztésekhez, továbbá szoros kapcsolatban állnak a helyi esélyegyenlőségi programokban, mint a Magyar Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia II. helyi szintű dokumentumaiban foglaltakkal.

A projekt által megfogalmazott alapvető célok:

A projekt egyik legfőbb célja a társadalmi felzárkózás érdekében, a területi különbségek csökkentése, a minőségi humán közszolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása.

A projekt másik fő célja a helyi esélyegyenlőségi programokban feltárt problémák komplex, a helyi közösségekre és erőforrásokra alapuló kezelését célzó területi hatókörű fejlesztési programok megvalósításának támogatása.

A projekt részcéljai:

– A humán közszolgáltatások terén jelentkező szakemberhiány enyhítését szolgáló ösztönző programok megvalósítása
– A hátrányos helyzetű csoportok foglalkoztathatóságra való felkészítésének, munkaerő-piaci eszközökben való részesedésének és munkaerő-piacon való megjelenésének elősegítése
– A helyi kisközösségek társadalom-szervező szerepének megerősítése
– A vidék megtartó képességének erősítése, valamint az ezzel kapcsolatos disszemináció támogatása
– A kultúrák közötti párbeszéd erősítése