Tájékoztató a kutak vízjogi fennmaradási, jegyzői engedélyezési eljárásáról

A 2018. január 1. napjától hatályos jogi szabályozás – a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény, valamint a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet – alapján a vízjogi létesítési engedély nélkül megépített kutakra (vízilétesítményekre) az építtetőnek vízjogi fennmaradási engedélyt kell kérni.

Az építtető/tulajdonos mentesül a vízgazdálkodási bírság fizetése alól abban az esetben, ha a 2018. január 1. napját megelőzően engedély nélkül létesített kutakra legkésőbb 2018. december 31-ig fennmaradási engedélyt kér.

A 2018. január 1. után létesítendő kutakra létesítési, majd üzemeltetési engedélyt kell kérni.

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. tv. 29.§. (1) bekezdése alapján a közigazgatási eljárásért 3000,- Ft illetéket kell fizetni.

 

A települési önkormányzat jegyzőjének engedélye szükséges az olyan kút létesítéséhez, üzemeltetéséhez, fennmaradásához és megszüntetéséhez, amely a következő feltételeket együttesen teljesíti:

a kormányrendelet szerinti védőterület, valamint karszt- vagy rétegvízkészlet igénybevétele, érintése nélkül, és 500 m3/év vízigénybevételt meg nem haladóan kizárólag talajvízkészlet vagy parti szűrésű vízkészlet felhasználásával üzemel,

épülettel vagy annak építésére jogosító hatósági határozattal, egyszerű bejelentéssel rendelkező ingatlanon van, és magánszemélyek részéről a házi ivóvízigény és a háztartási igények kielégítését szolgálja, és

nem gazdasági célú vízigény.

 

Minden egyéb vízilétesítmény esetében a Katasztrófavédelmi Igazgatóság Vízügyi hatósága dönt az engedélyről.

 

A talajvízkút jegyzői engedélyezésének feltétele

a kitermelt víz használata során keletkező szennyvíznek a környezetet nem veszélyeztető módon való elhelyezése,

a kormányrendelet szerinti követelmények maradéktalan teljesítése,

a fúrt kút fennmaradásának engedélyezése esetén – az illetékes vízügyi hatóságnak szakértőként történő bevonásával – annak megállapítása, hogy a kút nem veszélyezteti a vízkészletek védelméhez fűződő érdekeket.

 

Amennyiben a fennmaradási engedélykérelemmel érintett talajvízkút vízgazdálkodási, környezet- vagy természetvédelmi szempontból káros és ez átalakítással sem szüntethető meg, a kérelem elutasítása mellett, az építtetőt a létesítmény megszüntetésére (elbontására) kell kötelezni.

A megszüntetésre irányuló hatósági intézkedés esetén a hatósági előírás teljesítésének igazolásaként be kell mutatni azokat a terveket, vagy egyéb műszaki dokumentumokat, amelyekből a jogellenes és káros állapotnak a megszüntetése megállapítható.

 

Mindazon kutakra, amelyek létesítésekor jogszabály kötelezően nem írta elő engedély meglétét (jogszerűen létesültek engedély nélkül), nem alkalmazható a fennmaradási engedély, hanem üzemeltetési engedélyt kell adni. Az üzemeltetési engedélyek kiadásakor a hatóság nem szab ki bírságot 2018. december 31-ét követően sem.

 

Ahhoz, hogy eldönthető legyen, fennmaradási vagy üzemeltetési engedélyt kell kérni, vizsgálni kell a kút létesítésének időpontjában hatályos törvényi előírásokat.

 

A jegyzői engedélyezés alá tartozó kutakra vonatkozóan megállapítható, hogy

  1. február 15. napja után létesült kútra (ásott és fúrt kútra egyaránt) vízjogi létesítési engedélyt kellett volna kérni, így ennek következtében most fennmaradási engedély adható ki.
  2. február 15. napja előtt létesült kutak esetében

– arra az ásott kútra, amely a jogszabályok értelmében (mélységének és elhelyezkedésének függvényében) jogszerűen létesült engedély nélkül, üzemeltetési engedélyt kell adni,

– arra az ásott kútra, amelyre a létesítésének időpontjában (mélységének és elhelyezkedésének függvényében) engedélyt kellett volna kérni, fennmaradási engedélyt kell adni,

– minden fúrt kútra üzemeltetési engedélyt kell adni.

  

A vízjogi fennmaradási/üzemeltetési engedélykérelemhez az alábbi mellékletek benyújtása szükséges:

– Tulajdonos(ok) hozzájáruló nyilatkozata, amennyiben más az építtető/kérelmező személye

– Az ingatlan igénybevételére, használatára vonatkozó szerződés, amennyiben az üzemeltető nem az ingatlantulajdonos

– A közmű üzemeltetőjének hozzájárulása, ha a vízi létesítmény közműveket érint

– A 41/2017. (XII. 29.) BM rendelet 2. számú melléklet II. pontjában részletezett tartalmú dokumentáció és kérelem

 

A felszín alatti vízkészletekbe történő beavatkozás és a vízkútfúrás szakmai követelményeiről szóló 101/2007.(XII.23.) KvVM rendelet szerint tervdokumentációt csak olyan tervező készítheti, aki a Magyar Mérnöki Kamara erre följogosító szakterületi tervezői jogosultságával rendelkezik.

Tervezők elérhetősége a Magyar Mérnöki Kamara honlapján: https://www.mmk.hu/kereses/tagok

A kérelmet postai úton, vagy személyesen a Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatalba (8237 Tihany, Kossuth L. u. 12.) kell benyújtani.

Németh Tünde jegyző

Letölthető dokumentumok: