Óvodai beíratás

HIRDETMÉNY

 Értesítjük a Tisztelt Szülőket, hogy a 2018/2019-es nevelési évre az

ÓVODÁS KORÚ GYERMEKEK
JELENTKEZÉSE 

Tihanyban, a Visszhang Óvodában a következő időpontokban történik:

2018. május 2-án és 3-án (szerda, csütörtök) 08.00 – 16.00 óra között tehetik meg.

Ezeken a napokon kell beíratni azokat a gyermekeket, akik 2018. augusztus 31-ig betöltik

legalább a 3. életévüket, és óvodai jogviszonnyal még nem rendelkeznek.

Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló óvodai nevelésben való részvételre kötelezett gyermekét kellő időben az óvodába nem íratja be, a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló
2012. évi II. törvény 247. § a) pontja alapján szabálysértést követ el. 

Felvételi körzet: Tihany, Aszófő, Örvényes, Balatonudvari, Balatonakali 

Kérjük a Tisztelt Szülőket, hogy az év közbeni felvételi igényeket (azokra a gyermekekre vonatkozik, akik
augusztus 31-e után töltik be a 3. életévüket, vagyis előfelvételis jelentkezők) is a fenti időpontban szíveskedjenek jelezni az óvodában.

 

A jelentkezéskor be kell mutatni:

– a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót (születési anyakönyvi kivonatot vagy személyi igazolványt),
– a gyermek lakcímét igazoló hatósági igazolványt (lakcímkártyát),
– a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványát (személyi igazolványt és lakcímkártyát).

A gyermek felvételéről hozott döntés közlésének határnapja legkésőbb a beiratkozásra kiírt utolsó határnapot követő huszonegyedik munkanap. Az óvodavezető írásbeli döntése ellen a szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő a közléstől számított tizenöt napon belül illetékmentes fellebbezési kérelmet nyújthat be a fenntartóhoz (önkormányzati fenntartású óvodák esetében a jegyzőhöz) címezve az óvoda vezetőjénél. A fellebbezési eljárásban a fenntartó jár el, és hoz másodfokú döntést.

Németh Tünde
jegyző